ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Εισαγωγή

 

1.1 H επιχείρηση XELIXIS NET O.E., με διακριτικό τίτλο Xelixis Net , που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Πάροχος, και εδρεύει στην Πάτρα, στην οδό Αλ. Φλέμινγκ 18, με ΑΦΜ 801718660 και ΔΟΥ Πατρών, τηλ. 2610272212, παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου (Cloud Computing). Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρίας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.xelixis.net καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει ο Πάροχος , οι χρήστες των υπηρεσιών υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον ο Πάροχος.

1.2 Ο Πελάτης θα φιλοξενήσει τις εφαρμογές-λογισμικό (software) του, σε εικονικούς διακομιστές (cloud servers), που ο Πάροχος παραχωρεί στον Χρήστη στην cloud υποδομή του, με σκοπό την εξυπηρέτηση του Πελάτη και την παροχή υπηρεσιών προς αυτόν, του Πελάτη δυνάμενου να εξουσιοδοτεί χρήστες για χρήση των υπηρεσιών αυτών. O Πάροχος για την εκτέλεση της παρούσας ή μέρους αυτής, δύναται να χρησιμοποιεί τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της επιλογής του (στο εξής ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ)

1.3 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι σύμφωνες με τις ανάγκες του πελάτη. Ο Πάροχος δεν παρέχει κατ’ αποκλειστικότητα στον Πελάτη τις Υπηρεσίες, την υποδομή Cloud και το χώρο.

1.4 Για την παροχή των υπηρεσιών Cloud, οι εξουσιοδοτημένοι από τον πελάτη χρήστες του, με ειδικό κωδικό χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (password), αποκτούν απομακρυσμένη πρόσβαση (remote desktop) στην υποδομή Cloud του Παρόχου. O Πάροχος παραδίδει στον Πελάτη τον κωδικό χρήστη (username) και το συνθηματικό πρόσβασης (password) στην υποδομή Cloud.

Ο Πελάτης υποχρεούται να αλλάζει όλους τους αρχικούς κωδικούς πρόσβασης (passwords) που του δίδονται από τον Πάροχο κατά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών του, για λόγους ασφάλειας. Υποχρεούται επίσης για λόγους ασφαλείας να αλλάζει τους κωδικούς πρόσβασης ανά τακτά διαστήματα καθώς επίσης και μετά από τη γνωστοποίησή τους για οποιονδήποτε λόγο σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Παρόχου. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης είναι ο μόνος αποκλειστικός υπεύθυνος για την ασφαλή τήρηση των συνθηματικών του και την προληπτική αλλαγή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφάλειας.

Στην περίπτωση νομικών προσώπων, ο Πελάτης οφείλει να διορίζει φυσικό πρόσωπο ως υπεύθυνο Χρήστη για τη λειτουργία της παρούσας, στον οποίο κοινοποιούνται αποκλειστικά οι κωδικοί πρόσβασης. Ο Πελάτης οφείλει να τηρεί τους κωδικούς πρόσβασης μυστικούς και να μην τους καθιστά προσιτούς σε οποιονδήποτε τρίτο.

1.5 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι στα δεδομένα ή εφαρμογές του Πελάτη έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης μόνον ο Πελάτης και πρόσωπα της επιλογής του Πελάτη.

1.6 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι ο Πάροχος δεν αναλαμβάνει τη διαχείριση, τη λειτουργία, συντήρηση και εποπτεία της λειτουργίας των εφαρμογών που έχει εγκαταστήσει και χρησιμοποιεί ο Πελάτης στην υποδομή Cloud, ο δε Πελάτης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας.

 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

 

α) Υπηρεσίες: Οι σύμφωνα με την παρούσα υπηρεσίες Cloud Computing, που αφορούν στην παροχή πόρων, που ορίζονται στο σχετικό φορολογικό παραστατικό (Τιμολόγιο) ή/και την σχετική φόρμα αποδοχής προσφοράς, όπως ενδεικτικά υπολογιστική ισχύ, λειτουργικό σύστημα, αποθηκευτικός χώρος. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω του συστήματος.

β) Σύστημα ή υποδομή Cloud: είναι οι εικονικοί διακομιστές (cloud servers) με το απαραίτητο λειτουργικό σύστημα, που είναι εγκατεστημένοι σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (στο εξής «χώρος» ή «κέντρο δεδομένων» ή «DATA CENTER»). O πελάτης διασυνδέεται απομακρυσμένα με την υποδομή Cloud μέσω δικτύου.

γ)Πελάτης/ Χρήστες (administrator/s): Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ο Πελάτης έχει εξουσιοδοτήσει να κάνουν χρήση των Υπηρεσιών.

 

3. ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΧΟΥ

 

Η εξόφληση της κάθε περιόδου χρήσης των υπηρεσιών, γίνεται προκαταβολικά στην αρχή κάθε περιόδου χρήσης.

 

4. ΓΕΝΙΚΑ

 

4.1. Τα μέρη υποχρεούνται να τηρούν και να συμμορφώνονται µε τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ιδίως αυτές που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, το δίκτυο Internet, τον ανταγωνισμό, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προστασία των καταναλωτών και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των συναφών δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας.

4.2. Ο Πελάτης εγγυάται ότι τα δεδομένα, οι πληροφορίες, οι ανακοινώσεις, το λογισμικό και το εν γένει περιεχόμενο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που θα εισάγει ή καταχωρήσει ή διακινήσει στο σύστημα είναι νόμιμα και απαλλαγμένα από κάθε δικαίωμα τρίτου, που απορρέει από τις διατάξεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής νομοθεσίας περί προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, και ευθύνεται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα υποστεί ο Πάροχος εξαιτίας της προσβολής τέτοιων δικαιωμάτων τρίτων. Το ίδιο ισχύει για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους κώδικες προγραμμάτων.

4.3. Ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν ασκεί οποιοδήποτε έλεγχο για το περιεχόμενο και τα δεδομένα που εισάγει, καταχωρεί ή διακινεί ο Πελάτης µέσω του συστήματος ή του δικτύου Internet. Κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον Πελάτη ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο εκ της αιτίας αυτής.

4.4. Ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, την ορθότητα, ακρίβεια ή την καταλληλότητα των πληροφοριών που λαμβάνει ο Πελάτης µέσω του internet. Κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για οποιουδήποτε είδους ζημία, που μπορεί να προκληθεί στον Πελάτη ή σε οποιονδήποτε τρίτο εκ των παραπάνω λόγων.

4.5. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, βλάβη, ελάττωμα, διακοπή, επίθεση τρίτου (hacking) ή ζημία, που θα υποστεί ο Πελάτης ή τρίτος µέσω του συστήματος ή του δικτύου Internet και πάσης φύσεως εξοπλισμού που παρέχουν τρίτοι προμηθευτές, ούτε εγγυάται την ασφάλεια από επιθέσεις τρίτων του συστήματος του Πελάτη ή και των υπηρεσιών που παρέχονται µέσω αυτού.

4.6. Ο Πάροχος δεν εμπλέκεται σε τυχόν διενέξεις ή διαφορές μεταξύ του Πελάτη και τρίτων, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από ή κατά τη χρήση των Υπηρεσιών .

 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

 

Ο Πελάτης υποχρεούται:

5.1. Να ελέγχει, παρακολουθεί, συντηρεί, επισκευάζει και ρυθμίζει τη λειτουργία των εφαρμογών και του λειτουργικού συστήματος, οι οποίες είτε έχουν εγκατασταθεί από τον Πελάτη, είτε είναι προ-εγκατεστημένες από τον Πάροχο στο σύστημα. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται, ούτε επιμελείται ή επεμβαίνει στις εφαρμογές όπως την παραμετροποίηση, ρύθμιση, παρακολούθηση, έλεγχο, λειτουργία, συντήρηση, αποκατάσταση βλάβης, αντικατάσταση και γενικά σε οποιαδήποτε πράξη, για τις οποίες αποκλειστικά υπεύθυνος συμφωνείται, ότι είναι ο Πελάτης.

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία των εφαρμογών του ώστε να µην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των υποδομών, του εξοπλισμού και του προσωπικού του DataCenter.

5.2. Να χρησιμοποιεί το σύστημα για νόμιμο σκοπό και να κατέχει όλες τις απαιτούμενες άδειες.

Ο Πελάτης υποχρεούται να µη χρησιμοποιεί το σύστημα κατά τρόπο που έρχεται σε αντίθεση µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική Νομοθεσία ή /και προσβάλει τα χρηστά ήθη.

Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση και υπόσχεται ότι σε πλήρη συμμόρφωση με όσα προβλέπονται στην παρούσα δεν θα μεταδίδει, αναμεταδίδει ή καταχωρεί, ούτε θα διακινεί παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο και αποδέχεται ότι αποτελεί συμβατικό και νόμιμο δικαίωμα του Παρόχου να εμποδίζει με κάθε νομικό και τεχνικό μέσο την μετάδοση, αναμετάδοση, καταχώρηση ή διακίνηση τέτοιου περιεχομένου.

Ο Πελάτης αναλαμβάνει κάθε σχετική ευθύνη τήρησης της νομοθεσίας, αναγνωρίζει δε, ότι ευθύνεται αποκλειστικά σε πλήρη και ολοσχερή αποζημίωση του Παρόχου έναντι οποιασδήποτε ζημίας αυτού και σε περίπτωση που ο τελευταίος ήθελε θεωρηθεί υπεύθυνος ή συνυπεύθυνος σε οποιοδήποτε βαθμό, σε σχέση με περιεχόμενο που έχει μεταφερθεί στο σύστημα από τον Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσης, δυνάμενου του Παρόχου να τον καλεί ως δικονομικό εγγυητή στις σχετικές διαδικασίες ενώπιον των Δικαστηρίων ή λοιπών αρμόδιων διοικητικών αρχών (π.χ. Ε.Ε.Τ.Τ).

Ειδικότερα, ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο, αναλαμβάνει δε να αποζημιώσει τον Πάροχο έναντι οποιασδήποτε ζημίας αυτού, που τυχόν προκληθεί σε σχέση με το περιεχόμενο, και ιδίως εάν επειδή το περιεχόμενο είναι καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παράνομο ή, αν κριθεί ότι το περιεχόμενο:

α) προκαλεί ζημιά στην περιουσία ή την φήμη του Παρόχου ή την περιουσία, προσωπικότητα τρίτου ή οδηγεί σε παραβίαση της ιδιωτικής ζωής τρίτου.

β) αποτελεί προσβολή της ανθρώπινης προσωπικότητας ή αξιοπρέπειας ή προωθεί την διάπραξη εγκληματικών πράξεων.

γ) αποτελεί παράβαση του νόμου περί ασέμνου, προσβολή των ηθικών αρχών και αξιών.

δ) εμπεριέχει υλικό που προσβάλει τις ηθικές αρχές και αξίες.

ε) προωθεί σκηνές άσκοπης βίας, ακολασίας ή προωθεί την χρήση βίας, όπλων, εκρηκτικών υλικών, ναρκωτικών και οποιουδήποτε είδους βλαβερών ουσιών.

στ) περιέχει πορνογραφικό υλικό.

ζ) καλλιεργεί φυλετικές, θρησκευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες διακρίσεις.

η) αποτελεί προσβολή ή αμφισβήτηση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Επιπλέον, ο Πελάτης εγγυάται ότι στο περιεχόμενο δεν εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό το οποίο (ή η πρόσβαση στο οποίο) αποτελεί ποινικό αδίκημα, απάτη ή άλλη παράνομη ενέργεια και ότι αυτός συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, οδηγίες, κανονισμούς ή κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδουν οι ρυθμιστικές αρχές, τις σχετικές άδειες και άλλους κώδικες πρακτικής οι οποίοι σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, ο Πελάτης εγγυάται ότι όλες οι απαραίτητες άδειες και συγκαταθέσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτών από ιδιοκτήτες βάσεων δεδομένων, πνευματικής ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης) έχουν αποκτηθεί και ότι το εν λόγω περιεχόμενο δεν παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.

5.3. Περαιτέρω, ο Πελάτης αναγνωρίζει και εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες δεν θα χρησιμοποιούνται για την μετάδοση υλικού το οποίο είναι προσβλητικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, απειλητικό ή το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το δικαίωμα της ιδιωτικότητας ή άλλα δικαιώματα τρίτων, ή για να παρενοχλήσει ή να προκαλέσει αδικαιολόγητη αναστάτωση, ή για να αποστέλλεται μη ζητηθείσα διαφήμιση ή διαφημιστικό υλικό ή άλλου είδους μη ζητηθείσα πληροφορία ή για σκοπούς άλλους από αυτούς που συμφωνούνται με την παρούσα Σύμβαση και τα Παραρτήματά της.

5.4. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι το περιεχόμενο, τα δεδομένα και η χρήση των εφαρμογών του που φιλοξενούνται από τον Πάροχο δεν πρέπει να αντίκεινται στην ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και κανονισμούς και ότι κάθε χρήση που αντίκειται στο ισχύον δίκαιο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των διατάξεων των Νόμων 2251/ 1994 περί Προστασίας των Καταναλωτών (spamming), 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, της παράνομης πρόσβασης και χρήσης (hacking), καθώς και της τοποθέτησης ϊομορφικών προγραμμάτων, ή στα χρηστά ήθη, εκτός από τις τυχόν ποινικές ή αστικές κυρώσεις, αποτελεί λόγο άμεσης καταγγελίας από τον Πάροχο της παρούσας Σύμβασης (χωρίς την τήρηση προθεσμίας για την άρση της παραβίασης) σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο Άρθρο 10.5 της παρούσης.

5.5. Σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω όρων αναφορικά προς το περιεχόμενο, τα δεδομένα, την χρήση των εφαρμογών, ή/και αθέτηση των παραπάνω εγγυήσεων, ο Πελάτης οφείλει να αποζημιώσει πλήρως τον Πάροχο και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά υποστεί αυτός και οφείλεται σε αγωγή ή/και απαίτηση για παραβίαση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων λόγω της χρήσης του περιεχομένου, των εφαρμογών και των δεδομένων που παρέχονται από τον Πελάτη σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

Περαιτέρω, σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει ζημιά εις βάρος κάποιου τρίτου μέρους λόγω ανακρίβειας ή/και χρήσης του περιεχομένου, των εφαρμογών και δεδομένων που παρέχονται από τον Πελάτη, συμφωνείται ρητά ότι ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόλογος και ότι καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναζητηθεί από τον Πάροχο.

Ο Πελάτης υποχρεούται να απέχει από κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει οποιουδήποτε είδους ζημία στον Πάροχο ή/και σε τρίτο ή/και την άσκηση αστικής ή/και ποινικής δίωξης εναντίον του Παρόχου ή/και τρίτου, άλλως υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας του Παρόχου ή /και του τρίτου.

5.6. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα προσωρινής διακοπής της λειτουργίας μέρους ή ολόκληρης της προσφερόμενης Υπηρεσίας προς τον Πελάτη, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση προς αυτόν και χωρίς πρότερη ειδοποίηση:

– Σε περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάζει οποιαδήποτε εκ των υποχρεώσεών του ως περιγράφονται ανωτέρω (σχετικά με το περιεχόμενο)

– Σε περίπτωση που η Υπηρεσία λειτουργεί καταχρηστικά για το υπόλοιπο δίκτυο της Εταιρίας (προκαλεί Denial of Service Attacks, network flooding, κλπ.)

– Στις περιπτώσεις που παραβιάζεται η τηλεπικοινωνιακή και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία.

– Σε περίπτωση που ο Πελάτης καθυστερεί την πληρωμή περισσότερο από 15 ημέρες.

Μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία προσωρινή διακοπή και εφόσον ο λόγος διακοπής της Υπηρεσίας δεν έχει αναιρεθεί από την πλευρά του Πελάτη, ο Πάροχος, θα μπορεί να διακόψει οριστικά την προσφερόμενη Υπηρεσία, καταγγέλλοντας την παρούσα σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που ο λόγος διακοπής της Υπηρεσίας αναιρεθεί από την πλευρά του Πελάτη είτε κατά τη διάρκεια της προσωρινής είτε κατά τη διάρκεια της οριστικής διακοπής των Υπηρεσιών, υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του Παρόχου τόσο η επαναφορά της λειτουργίας του μέρους ή ολόκληρης της προσφερόμενης Υπηρεσίας που έχει διακοπεί, όσο και η επιβολή σχετικής χρέωσης προς τον Πελάτη για την σχετική επαναφορά.

5.7. Ο Πελάτης υποχρεούται να μην γνωστοποιεί σε τρίτους κανέναν από τους κωδικούς (username & password) που του έχουν δοθεί για την πρόσβαση και διαχείριση της Υπηρεσίας. Ο Πελάτης φέρει εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά την ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια ή για την με οποιοδήποτε τρόπο αποκάλυψη του προσωπικού ζεύγους κωδικών πρόσβασης ή των κωδικών πρόσβασης οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου από αυτόν Χρήστη. Στις ως άνω περιπτώσεις, ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς άμεσα τον ΠΑΡΟΧΟ εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, ώστε να ακυρωθούν οι σχετικοί κωδικοί. Μέχρι τη λήψη του προαναφερόμενου ενημερωτικού εγγράφου, ο Πελάτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τη χρήση του κωδικού του και των Χρηστών.

5.8. Ο Πελάτης έχει λάβει γνώση των συστημάτων λογισμικού υποστήριξης της εφαρμογής του, που είναι εγκατεστημένο στον Πάροχο και δηλώνει ότι είναι συμβατό με την εφαρμογή του, καθώς επίσης, ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη να την διατηρεί συμβατή με το λογισμικό των εξυπηρετητών του Παρόχου.

5.9. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι στο πλαίσιο παροχής των συμφωνημένων με την παρούσα υπηρεσιών ενδέχεται να κάνει χρήση ή/και να έχει πρόσβαση σε λογισμικό του Παρόχου ή/και τρίτου, το οποίο παρέχεται προς χρήση «as is». Αναλαμβάνει δε να απέχει από κάθε πράξη που συνιστά ή ενδέχεται να συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή/και τρίτων σε σχέση με το λογισμικό που είναι εγκατεστημένα από την Εταιρία και ανήκουν στην ίδια ή/και σε τρίτον.

5.10. Ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την διατήρηση των αδειών χρήσης και την συμμόρφωσή του με τους όρους των αδειών χρήσης λογισμικού που εγκαθιστά και εκτελεί στους cloud servers που του έχει παραχωρήσει ο Πάροχος, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

5.11. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οι υπηρεσίες που λαμβάνει από την Εταιρία είναι διαθέσιμες υπό την προϋπόθεση εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, ο Πάροχος οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον Πελάτη και οφείλεται σε δυσλειτουργία του διαδικτύου.

5.12. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως τον Πάροχο για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση των στοιχείων του, όπως αλλαγή διεύθυνσης, έδρας, νόμιμης εκπροσώπησής του, e-mail επικοινωνίας καθώς και για κάθε αλλαγή που επήλθε μετά την υπογραφή της σύμβασης και μπορεί να αφορά στη λειτουργία της.

5.13. Ο Πελάτης υποχρεούται να µην παραχωρεί τη χρήση, να µην υπεκμισθώσει, μεταπωλεί και εν γένει διαθέτει προς εμπορική εκμετάλλευση τις Υπηρεσίες.

5.13. Ο Πελάτης δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που ενδεχομένως συλλέγει, επεξεργάζεται αποθηκεύει και διακινεί στο σύστημα, έχουν περιέλθει στην κατοχή του νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις και για τους νόμιμους λόγους που προβλέπονται από τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα διαφύλαξης και προστασίας των προσωπικών αυτών δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Κανονισμού.

5.15 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι διατηρεί – και ότι έχει υποχρέωση να διατηρεί – εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων του που φιλοξενεί στις υποδομές του Παρόχου, εκτός σύνδεσης (offline) και εκτός της υλικοτεχνικής υποδομής (infrastructure) του Παρόχου (off-premises). Σε περίπτωση βλάβης, αστοχίας υλικού ή γενικότερης βλάβης στις υποδομές του Παρόχου, δεν παρέχεται απολύτως καμία εγγύηση σχετικά με την ακεραιότητα των δεδομένων του Πελάτη, καθώς αυτός είναι και ο μόνος υπεύθυνος για την ασφαλή διαφύλαξή τους κατά την απόλυτη κρίση του.

 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

 

6.1. O Πάροχος υποχρεούται να παραχωρήσει τη χρήση του Συστήματος σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην παρούσα. O Πάροχος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του συστήματος και των παρεχόμενων Υπηρεσιών. Εκτός από επείγουσες περιπτώσεις ή/και όταν υφίσταται επικείμενος κίνδυνος βλάβης του συστήματος, o Πάροχος ενημερώνει προηγουμένως τον Πελάτη όπως ορίζεται στην παρούσα για τις εργασίες συντήρησης στις οποίες πρόκειται να προβεί.

6.2. Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης της υποδομής Cloud είναι δυνατό να διακόπτεται η παροχή των Υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στην παρούσα.

6.3. O Πάροχος υποχρεούται να ενημερώνει για τυχόν αλλαγές στον τρόπο πρόσβασης στο Σύστημα. O Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, διαγραφή, διόρθωση, καταστροφή ή ζημία η οποία προκλήθηκε στα δεδομένα και τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένα στο Σύστημα από τους Χρήστες και τον Πελάτη. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη των εφαρμογών του πελάτη που έχουν εγκατασταθεί στην υποδομή Cloud. Ο Πάροχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία που τυχόν θα υποστεί εκ της ως άνω αιτίας καθώς και απόδοση κάθε δαπάνης στην οποία προέβη.

6.4. Η ευθύνη του Παρόχου από την παρούσα καθορίζεται και αναζητείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η ευθύνη του Παρόχου περιορίζεται στην θετική ζημία του Χρήστη, μη δυνάμενη να υπερβεί το συνολικό συμφωνηθέν ετήσιο αντάλλαγμα, όπως αυτό προκύπτει από τα οριζόμενα στο Άρθρο 8 και το Παράρτημα Α΄ της παρούσας.

Ο Πάροχος δεν εγγυάται για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια της επικοινωνίας για οποιοδήποτε σημείο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου των τηλεπικοινωνιακών παρόχων του Πελάτη ή άλλων δικτύων εκτός της Cloud Yποδομής, που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της Σύμβασης, καταβάλλει όμως κάθε δυνατή προσπάθεια που αποσκοπεί στην καλή λειτουργία του δικτύου της Cloud Υποδομής. Ο Πάροχος οφείλει να κάνει ότι είναι δυνατόν για την τήρηση των παραπάνω στο μέτρο που δεν υπάρχει ανωτέρα βία.

Ο Πάροχος ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια και μόνο για θετικές ζημιές του Πελάτη, ως εξής: Το ανώτατο όριο ευθύνης τoυ Παρόχου προς αποζημίωση του Πελάτη για κάθε εκ δόλου ή εκ βαριάς αμέλειας πράξη ή παράλειψη του Παρόχου, περιλαμβανομένων των ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ του, κατά την εκτέλεση της παρούσας, η οποία αποδεδειγμένα προκάλεσε θετική ζημία στον Πελάτη, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί συνολικά και καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας, το συνολικό ποσό που κατέβαλε ο Πελάτης κατά τη διάρκεια του έτους πριν από την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος. Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες παρασχέθηκαν για μικρότερο του έτους χρονικό διάστημα, το προαναφερόμενο ανώτατο όριο ευθύνης του ΠΑΡΟΧΟΥ προς αποζημίωση του Πελάτη θα περιορίζεται στο ποσό που έχει καταβάλει ο Πελάτης για αυτό το χρονικό διάστημα. Ο Πελάτης ρητά δηλώνει και συνομολογεί ότι ο ως άνω περιορισμός του ύψους της τυχόν οφειλόμενης ως άνω αποζημιώσεως είναι εύλογος και δίκαιος, ενόψει της καταβαλλόμενης από αυτόν αμοιβής για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης.

6.5. Ειδικότερα όσον αφορά την ευθύνη του Παρόχου για την Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών (Service Level Agreement – SLA), συμφωνούνται τα εξής: Τυχόν δικαίωμα αποζημίωσης του Πελάτη δύναται να προκύψει αποκλειστικά και μόνο από τυχόν απόκλιση των υπηρεσιών Διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών από τα συμφωνηθέντα. Το δικαίωμα αποζημίωσης του Πελάτη περιορίζεται αποκλειστικά στα αναφερόμενα στην SLA. Ο Πελάτης ρητά δηλώνει και συνομολογεί ότι ο ως άνω περιορισμός του ύψους της τυχόν οφειλομένης ως άνω αποζημιώσεως είναι εύλογος και δίκαιος, ενόψει της καταβαλλόμενης από αυτόν αμοιβής για τις υπηρεσίες SLA.

6.6. Επιπλέον ο Πάροχος δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε επίθεση (hacking), μετάδοση ιών, ή όποιων άλλων παρανόμων ή επιβλαβών ενεργειών τυχόν προσβάλλουν το περιεχόμενο της εφαρμογής ή τις εφαρμογές του Χρήστη στο διαδίκτυο..

Ο Πάροχος δεν ελέγχει τα δεδομένα και τις εφαρμογές που φιλοξενούνται από τον Χρήστη στους cloud servers, πριν μετά και κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή της παραμονής τους στην υποδομή της Εταιρίας και δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο των φιλοξενούμενων δεδομένων και εφαρμογών του Χρήστη για το οποίο αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος είναι ο Πελάτης. Επίσης, ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς τη συμπεριφορά και τη χρήση του Διαδικτύου από τον Πελάτη.

6.7. Ο Πάροχος υποχρεούται να μεριμνά για την καλή λειτουργία της υποδομής που φιλοξενεί τους cloud servers που έχει παραχωρήσει στον Χρήστη, καθώς και να κάνει ότι είναι εντός των δυνατοτήτων του προκειμένου να επαναφέρει σε λειτουργική κατάσταση σε περίπτωση δυσλειτουργίας, προβαίνοντας σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.

6.8 Ο Πάροχος δεν αποκτά με κανένα τρόπο πρόσβαση στα δεδομένα, τις εφαρμογές και το εν γένει περιεχόμενο που έχει εγκαταστήσει ο Πελάτης στους παραχωρημένους από τον ίδιο cloud servers.

 

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

 

7.1. Ο Πάροχος κατά τον σχεδιασμό των υπηρεσιών του και την παροχή τους στον τελικό πελάτη, χρησιμοποιεί Κέντρα Δεδομένων (Datacenters), τα οποία λαμβάνουν υπόψιν τους όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας καθώς και τις απαιτήσεις του κανονισμού GDPR. Αυτό σημαίνει ότι έχουν εφαρμοστεί πολιτικές εσωτερικών διαδικασιών όπου διασφαλίζουν τις απορρέουσες από τον κανονισμό απαιτήσεις σε επίπεδο κεντρικής υποδομής.

7.2. Όλοι οι cloud servers βρίσκονται σε υποδομές, στις οποίες υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και με μόνο σκοπό την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών.

7.3 Σχετικά με τους μηχανισμούς ασφαλείας και τα επίπεδα εξουσιοδότησης που υπάρχουν για πρόσβαση στην υποδομή, τηρούνται αυστηροί κανόνες ασφαλείας όπως αυτοί ορίζονται από τα πρότυπα ISO 27001 & 27017 κατά τα οποία είναι πιστοποιημένα τα Datacenters. Πιο συγκεκριμένα, μόνο συγκεκριμένα εξουσιοδοτημένα άτομα και για συγκεκριμένους λόγους έχουν πρόσβαση στους χώρους των Datacenters, οι οποίοι προστατεύονται με χρήση συναγερμού, access control, και σύστημα 24ωρης παρακολούθησης από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Aντίστοιχα, κανόνες ασφαλείας όπως προβλέπεται από τα πρότυπα ISO 27001 & 27017 εφαρμόζονται για την ηλεκτρονική πρόσβαση του προσωπικού στα συστήματα διαχείρησης της υποδομής.

7.4. Λειτουργεί μηχανισμός προστασίας για επαναφορά των συστημάτων σε περίπτωση αστοχίας των storages υπό την μορφή Disaster Recovery (DR). Κατ’ απαίτηση του κάθε πελάτη, υπάρχει η δυνατότητα κατόπιν μελέτης και σχετικής οικονομικής προσφοράς, για υλοποίηση DR στους Cloud Servers του, με σαφώς καθοριζόμενα Recovery Time Objective (RTO) και Recovery Point Objective (RPO).

7.5 Εκτελούνται αντίγραφα ασφαλείας όλων των storages με διατήρηση τεσσάρων ημερολογιακών εβδομάδων. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε Cloud Server υπάρχουν 4 weekly restore points (ένα για κάθε εβδομάδα). Κατ’ απαίτηση του κάθε πελάτη, υπάρχει η δυνατότητα κατόπιν μελέτης και σχετικής οικονομικής προσφοράς, για υλοποίηση αντιγράφων ασφαλείας στους Cloud Servers του, με συγκεκριμένη συχνότητα και περίοδο διατήρησης.

7.6. Το σύνολο της κεντρικής υποδομής σε επίπεδο Host Servers, Network devices κ.λ.π. προστατεύεται με IDS/IPS συστήματα, με την συνδρομή anti-DDoS protection. Κατ’ απαίτηση του κάθε πελάτη, υπάρχει η δυνατότητα κατόπιν μελέτης και σχετικής οικονομικής προσφοράς, για custom firewall configuration (rules, NAT, κλπ.).

 

8. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

 • Το λογισμικό και οι εφαρμογές, που παρέχονται από τον Πάροχο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Παρόχου ή/και τρίτων, οι οποίοι παρέχουν στον Πάροχο δικαιώματα χρήσης των και προστατεύονται από τους ισχύοντες περί την Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία Νόμους.
 • Με τη λήξη χρήσης των υπηρεσιών, ο Πελάτης παύει να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα χρήσης επί του λογισμικού, του περιβάλλοντος και των εφαρμογών που παρέχονται από τον Πάροχο.

 

9. ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

 

9.1.Ο Πάροχος καθορίζει μονομερώς τις βασικές κατηγορίες χρεώσεων και διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει κριτήρια για διαφοροποιήσεις στην τιμολόγηση κατά περίπτωση και ενδεικτικά με βάση την κατηγορία του Πελάτη και άλλα εύλογα κατά την κρίση του κριτήρια. Οι λογαριασμοί εκδίδονται στην αρχή κάθε μήνα ή συμφωνηθείσας περιόδου χρήσης και αφορούν Υπηρεσίες για το χρονικό διάστημα του επόμενου μηνός ή της συμφωνηθείσας περιόδου χρήσης των υπηρεσιών.

Οι λογαριασμοί πρέπει να εξοφλούνται μετρητοίς με κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Παρόχου, το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής τους. Σε περίπτωση µη εξόφλησης, ο Πάροχος δικαιούται, να διακόψει προσωρινά την παροχή των Υπηρεσιών μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση προς τον Πελάτη σχετικής ειδοποίησης. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δικαιούται για τους παραπάνω λόγους να διακόψει οριστικά την παροχή της Υπηρεσίας, διαγράφοντας ταυτόχρονα τον δεσμευμένο χώρο και συνεπώς όλα τα αρχεία και τις ρυθμίσεις του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν αντιγράφων εφεδρείας (backup data files) και των δεσμευμένων διαδικτυακών διευθύνσεων IP μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από την προσωρινή διακοπή αυτής και έπειτα από κοινοποίηση προς τον Πελάτη σχετικής ειδοποίησης.

Εάν ο Πελάτης καταβάλλει εγκαίρως το οφειλόμενο ποσό μετά την οριστική διακοπή της υπηρεσίας του, ο Πάροχος οφείλει να επανενεργοποιήσει εγκαίρως τις υπηρεσίες του Πελάτη, μόνον εφόσον η δεν είχε ήδη προβεί στην διαγραφή των σχετικών αρχείων. Ο χρόνος κατά τον οποίο η υπηρεσία του Πελάτη είχε διακοπεί υπολογίζεται ως χρόνος κανονικής λειτουργίας, χωρίς ο Πελάτης να δικαιούται οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης για τον χρόνο αυτό.

Με την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας εξόφλησης των νομίμων παραστατικών αυτά καθίστανται αµέσως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωµα να επιδιώξει την είσπραξή τους δικαστικά µε κάθε νόµιµο µέσο. Ο Πελάτης βαρύνεται επιπλέον µε την καταβολή κάθε είδους εξόδων στα οποία τυχόν υποβάλλεται ο Πάροχος λόγω της µη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.

 • Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τα ισχύοντα τιμολόγια για τις Υπηρεσίες που παρέχει σύμφωνα με τους όρους της τηλεπικοινωνιακής ή κάθε άλλης σχετικής νομοθεσίας, ενημερώνοντας, ωστόσο, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό μήνυμα τον Χρήστη σε περίπτωση που ταυτοχρόνως με την μεταβολή επέλθει και αύξηση των χρεώσεων, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την εφαρμογή των νέων χρεώσεων.
 • Σε περίπτωση που τυχόν αύξηση των χρεώσεων προκύπτει αποκλειστικά και μόνο από την Εμπορική Πολιτική του Παρόχου – και όχι λόγω συμμόρφωσης με τυχόν όρους της τηλεπικοινωνιακής ή άλλης σχετικής νομοθεσίας – πέραν της υποχρέωσης του Παρόχου να ενημερώσει τον Χρήστη τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος των νέων χρεώσεων, ο Πελάτης δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την σχετική ειδοποίηση της Εταιρείας περί αύξησης των χρεώσεων. Η σύμβαση θα λήγει την ημερομηνία που θα ετίθετο σε ισχύ η σχετική αύξηση των χρεώσεων.
 • Ο Πελάτης συναινεί και αποδέχεται να λαμβάνει τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή και δηλώνει ρητά ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει τιμολόγια σε έντυπη μορφή.
 • Ο Πάροχος εκδίδει τα σχετικά τιμολόγια στο Χρήστη όπως ορίζεται στους οικείους όρους του παρόντος άρθρου.
 • Ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιεί στην Εταιρία τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (έως πέντε τον αριθμό), στις οποίες θα αποστέλλονται τα εκδοθέντα τιμολόγια. Ο Πελάτης οφείλει να μην καθιστά τις ως άνω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσβάσιμες σε τρίτους πέραν των ρητά εξουσιοδοτημένων από αυτόν προσώπων. Ο Πάροχος ουδεμία ευθύνη φέρει για την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη.
 • Ο Πάροχος διασφαλίζει ότι τα παραστατικά που διαβιβάζονται στο Χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελούν επίσημα φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα του Κ.Φ.Α.Σ. Ο Πάροχος αποστέλλει στο Χρήστη το μηχανογραφικό τιμολόγιο σε μορφή PDF.
 • Ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες, κατά δήλωση του Χρήστη, θα αποστέλλονται τα εκδοθέντα τιμολόγια καθώς και κάθε είδους σχετική ενημέρωση είναι στον πλήρη, αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο έλεγχό του και ως εκ τούτου ο Πάροχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί από την πρόσβαση ή/και χρήση από τρίτους των εν λόγω διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη.
 • Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωση του Παρόχου για κάθε μεταβολή στα στοιχεία που έχει δηλώσει και ιδιαιτέρως στα στοιχεία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης του Παρόχου για την αδυναμία ή καθυστέρηση ενημέρωσης του Πελάτη για την έκδοση των τιμολογίων, οφειλόμενη στον ανωτέρω λόγο.
 • Ο Πελάτης αποδέχεται ότι ο Πάροχος καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαβίβασης τιμολογίων. Σε κάθε περίπτωση, ο Πάροχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) του Χρήστη ή/και τρίτων τυχόν προκύψει, οφειλόμενη στην αδυναμία ή καθυστέρηση πρόσβασης του Χρήστη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του. Ο Πελάτης δεν δύναται να επικαλεστεί κανένα εκ των ανωτέρω λόγων ως αιτιολογία για την εκπρόθεσμη εξόφληση εκδοθέντος τιμολογίου.
 • Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έγκαιρη ενημέρωση της Εταιρίας σε οποιαδήποτε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο ή μη λήψης εκδοθέντος τιμολογίου. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την παράνομη ή/και αυθαίρετη χρήση των κωδικών πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους σε αυτούς από το Χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, την υποχρέωση για την τήρηση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασης στις ως άνω πληροφορίες φέρει αποκλειστικά ο Πελάτης.

9.2. Ο Πελάτης υποχρεούται:

Να εξετάζει τον λογαριασμό Παρόχου και να ελέγχει τις καταχωρήσεις που απεικονίζονται σε αυτόν και να ειδοποιεί εγγράφως τον Πάροχο για κάθε τυχόν παράλειψη ή σφάλμα αυτού.

 • Σε περίπτωση που αμφισβητεί την ορθότητα του λογαριασμού του , να υποβάλλει εγγράφως στον Πάροχο αίτημα αμφισβήτησης λογαριασμού. Εφόσον το αίτημα αμφισβήτησης δεν υποβληθεί εγγράφως μέσα σε ένα (15) ημέρες από την προθεσμία πληρωμής, θεωρείται ότι ο Πελάτης παραιτείται από το δικαίωμα προσβολής/αμφισβήτησης του λογαριασμού του. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η μερική ή ολική ανεπιφύλακτη εξόφληση του λογαριασμού, αποτελούν αποδοχή και αναγνώριση εκ μέρους του Πελάτη του περιεχομένου του λογαριασμού και του ποσού της οφειλής.
 • O Πάροχος, εάν κρίνει απαραίτητο για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του, είτε κατά την κατάρτιση της σύμβασης είτε κατά τη διάρκεια ισχύος της, δικαιούται να ζητήσει από τον Πελάτη την καταβολή εγγύησης, η οποία επιστρέφεται άτοκα μετά τη λύση της σύμβασης ή συμψηφίζεται με την εκκαθάριση των οφειλών του Πελάτη που έχουν σχέση με τη σύμβαση αυτή. Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής της υπηρεσίας λόγω οφειλής, ο ΠΑΡΟΧΟΣ δικαιούται να ζητήσει εγγύηση ίση με το ύψος του μεγαλύτερου μέχρι τότε λογαριασμού για να ενεργοποιήσει και πάλι την υπηρεσία.

 

10.ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 

10.1. Οι Όροι Χρήσης Υπηρεσιών, καθώς και τα εφαρμοστέα επίπεδα υπηρεσιών δεν ισχύουν για οποιοδήποτε ζήτημα απόδοσης ή διαθεσιμότητας το οποίο (α) οφείλεται σε παράγοντες εκτός της εύλογης σφαίρας ελέγχου του ΠΑρόχου (β) προέκυψε από το υλικό ή το λογισμικό του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου, (γ) προέκυψε από ενέργειες ή παραλείψεις του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου, (δ) αποδίδεται σε οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη του Πελάτη ή οποιουδήποτε υπαλλήλου, εκπροσώπου, αναδόχου, προμηθευτή αυτού ή οποιουδήποτε προσώπου αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες μέσω των κωδικών πρόσβασης του Πελάτη ή (ε) προέκυψε κατά τη χρήση υπηρεσιών beta και/ή δοκιμής (demo) ως αυτές καθορίζονται από τον Πάροχο.

 

11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

11.1. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει καταβάλλει το οριζόμενο κάθε φορά μίσθωμα. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, ο Πελάτης απαγορεύεται ρητώς να μετακινήσει – απεγκαταστήσει ολικώς ή μερικώς τα δεδομένα του πριν την ολοσχερή εξόφληση της απαίτησης. Για το λόγο αυτό ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να εμποδίσει τον Πελάτη να προβεί στις ανωτέρω ενέργειες με κάθε πρόσφορο μέσο.

11.2. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί απροειδοποίητα σε οριστική διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών της, σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης χρησιμοποιήσει άπαξ ή περισσότερες φορές τις παρεχόμενες υπηρεσίες για την άμεση ή έμμεση τέλεση παρανόμων πράξεων και/ή δραστηριοτήτων (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: απάτη, παραβίαση νομοθεσίας πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ.).

11.3. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη Σύμβαση, σε περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάσει οποιονδήποτε όρο της. Η καταγγελία της Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής της παραγράφου δεν αποκλείει το δικαίωμα του Παρόχου για την καταγγελία αυτής σύμφωνα με άλλες διατάξεις, ούτε και την διεκδίκηση αποζημίωσης ή άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων της.

11.4. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση αζημίως και να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών της σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της Σύμβασης ότι έγινε χρήση εσφαλμένων ή κλεμμένων στοιχείων.

11.5. Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα, λόγω μη επιθυμίας για συνέχιση της μίσθωσης, να καταγγείλει τη Σύμβαση τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου της. Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει προσχωρήσει σε Σύμβαση των δώδεκα (12) και πλέον μηνών και καταγγείλει αναίτια τη Σύμβαση πριν τη συμπλήρωση του αρχικού συμβατικού της χρόνου, θα υποχρεούται στην καταβολή των εναπομείναντων μισθωμάτων στον Πάροχο, με τον Πάροχο να επιφυλάσσεται για την αξίωση περαιτέρω αποζημίωσης σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις.

11.6. Η καταγγελία δεν απαλλάσσει κανένα συμβαλλόμενο μέρος από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ή από την εξόφληση οιωνδήποτε ποσών έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα ή πρόκειται να καταστούν ληξιπρόθεσμα κατά την καταγγελία.

11.7. Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως με την κήρυξη ενός εκ των συμβαλλόμενων μερών σε κατάσταση πτωχεύσεως ή με την θέση αυτών σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης. Αν ο Πελάτης περιέλθει σε μια από τις ως άνω καταστάσεις υποχρεούται να ενημερώσει τον Πάροχο αμελλητί.

 

12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

 

12.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ τους αναφορικά με τη Σύμβαση, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Πατρών και εφαρμοστέο Δίκαιο το ελληνικό.

 

13. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

13.1. Απαγορεύεται ρητώς στον Πελάτη η δημοσιοποίηση ή οικειοποίηση οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικών με πνευματικά δικαιώματα, επαγγελματικά απόρρητα, πατέντες, δικαιώματα βάσεων δεδομένων (database rights), εμπιστευτικές πληροφορίες κατοχυρωμένες ή μη, τεχνογνωσία (know-how) υποπέσουν στην αντίληψη του από τη συνεργασία του με τον Πάροχο και/ή από την χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

 

14. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

14.1. Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις. Τυχόν ακυρότητα όρου ή όρων του παρόντος δεν θίγει το κύρος των λοιπών συνομολογηθέντων, ενώ σε περίπτωση που υπάρξει άκυρος όρος, αυτός θα αντικαθίσταται με άλλους που θα αντιπροσωπεύουν την αληθή βούληση των μερών