Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης για Xρήστες και Συνδρομητές Υπηρεσιών

 

Όροι αποδοχής

 

• Το παρόν αποτελεί επίσημο έγγραφο της εταιρείας Xelixis.Net και καθορίζει την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης για Xρήστες και Συνδρομητές Υπηρεσιών της εταιρείας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να το τροποποιεί κατά τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται κάθε φορά το απόρρητο των επικοινωνιών, εφαρμογών και υποδομών που είναι άμεσα συνυφασμένες με την εταιρεία και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της.
• Ο χρήστης αποδέχεται όλους τους εφαρμοσμένους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση, η προβολή και η με κάθε τρόπο μετάδοση (ηλεκτρονικά, μηχανικά, με φωτοτυπία, αντιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο) και για οποιοδήποτε σκοπό, μέρους ή ολόκληρου του παρόντος εγγράφου, χωρίς τη γραπτή άδεια της εταιρείας.
• Η Xelixis.Net μπορεί να έχει κατοχύρωση πατέντας, πατέντας εφαρμογής, σήματος κατατεθέντος (trademark) και οποιουδήποτε άλλου πνευματικού δικαιώματος που δύναται να αναφέρεται στο περιεχόμενο του εγγράφου.
• 2001-2016 Xelixis.Net Με Επιφύλαξη Κάθε Νόμιμου Δικαιώματος.
• Τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

 

1. Πολιτική Αποδεκτής χρήσης για τους Χρήστες και Συνδρομητές υπηρεσιών της εταιρείας

 

1.1. Γενική χρήση και κυριότητα

 

Η εταιρεία υποστηρίζει την ελεύθερη και ανεμπόδιστη ροή και διακίνηση πληροφοριών, ιδεών και αγαθών μέσω του διαδικτύου. Ως εκ τούτου δεν προβαίνει σε συστηματική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των πελατών κάτω από κανονικές συνθήκες. Επιπλέον, δεν ασκεί κανενός είδους έλεγχο ή τροποποίηση περιεχομένου οποιουδήποτε δικτυακού τόπου, μετάδοσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και εν γένει κάθε υλικού που έχει δημιουργηθεί ή είναι προσβάσιμο μέσω των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις δικτυακών τόπων που αποτελούν εταιρική ιδιοκτησία (π.χ. ο επίσημος δικτυακός τόπος της εταιρείας). Ωστόσο, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί ή να απαγορεύει οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο, οποιαδήποτε στιγμή η ίδια αποκλειστικά κατά την κρίση της πιστεύει ότι είναι απαραίτητο, με σκοπό να εμποδίσει παραβίαση των όρων αυτής της πολιτικής, ή οποιαδήποτε παραβίαση ισχυόντων νόμων ή κανονισμών. Η εταιρεία δύναται να συνεργαστεί με νομικές υπηρεσίες, κρατικούς φορείς ή άλλους οργανισμούς ή αρχές προκειμένου να συνδράμει στην έρευνα πιθανών εγκλημάτων ή καταχρήσεων. Παραβίαση αυτής της πολιτικής δύναται να επιφέρει ανάκληση έως και άμεση ακύρωση του λογαριασμού του πελάτη και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν.

Για την καλύτερη κατανόηση και το σαφή προσδιορισμό του πλαισίου πολιτικής αποδεκτής πρόσβασης σε ότι αφορά τους χρήστες ή συνδρομητές της εταιρείας ακολουθούνται οι εξής κατευθυντήριες γραμμές:
• Διασφάλιση αξιόπιστης υπηρεσίας στους χρήστες η συνδρομητές
• Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία
• Διατήρηση της υπόληψης και του κύρους της εταιρείας στον τομέα παροχής υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου
• Ενθάρρυνση σωστής και αποδοτικής χρήσης του διαδικτύου και των υπηρεσιών του

 

1.2. Ασφάλεια και ιδιοκτησιακά δεδομένα

 

Κύρια μέλημα της εταιρείας αποτελεί η αξιόπιστη και ασφαλής παροχή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου στους χρήστες ή συνδρομητές της, έχοντας ως βασική αρχή την ελευθερία λόγου, έκφρασης και διακίνησης πληροφοριών. Ωστόσο, ορισμένες δραστηριότητες μπορεί να αποβούν επιβλαβείς για τους πόρους και τον εξοπλισμό της εταιρείας αλλά και του ευρύτερου διαδικτύου και αυτές δεν μπορούν να επιτρέπονται με κανένα τρόπο. Οι πόροι που διαθέτει η εταιρεία, όπως και οι αντίστοιχοι άλλων εταιρειών και του διαδικτύου στο σύνολό του είναι περιορισμένοι, και κάθε κατάχρησή τους από οποιονδήποτε μπορεί να έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την διαδικτυακή κοινότητα.

Τα δεδομένα που δημιουργούν και/ή μεταδίδουν ή αναμεταδίδουν οι χρήστες ή συνδρομητές αποτελούν προσωπικά δεδομένα και δεσμεύονται από το απόρρητο των επικοινωνιών. Η εταιρεία δεν ελέγχει ούτε λογοκρίνει το περιεχόμενο των επικοινωνιών και δραστηριοτήτων των χρηστών ή συνδρομητών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της. Στα πλαίσια της σωστής και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της, η εταιρεία διατηρεί ιστορικό των δραστηριοτήτων και επικοινωνιών που διεξάγονται στα δικτυακά της συστήματά. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων – όχι περιοριστικά – των παρακάτω:
• Συλλογή πληροφοριών για εξαγωγή στατιστικών στοιχείων χρήσης υπηρεσίας.
• Συλλογή πληροφοριών βάσει των οποίων δύναται να τιμολογείται κάποιος συνδρομητής, εφόσον έχει συνάψει σχετική σύμβαση με την εταιρεία.
• Ανάλυση δραστηριοτήτων για την εξέταση και διαλεύκανση προβλημάτων πρόσβασης σε κάποια υπηρεσία.
• Συλλογή δεδομένων για τη δημιουργία αντίγραφου ασφάλειας και αποθήκευση αυτού σε ασφαλή τοποθεσία, ώστε να είναι δυνατή η επαναφορά των αρχικών δεδομένων σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής δεδομένων.

 

1.3. Μη αποδεκτή χρήση

 

Οι ακόλουθες δραστηριότητες και ενέργειες συνιστούν παραβίαση της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης:
Παράνομη χρήση: Δεν επιτρέπεται η χρήση υπηρεσιών της εταιρείας μέσω του διαδικτύου με παράνομους σκοπούς ή για την προώθηση παράνομων δραστηριοτήτων. Η μετάδοση, αποθήκευση ή παρουσίαση κάθε είδους πληροφορίας, υλικού ή περιεχομένου που αντιβαίνει τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας απαγορεύεται αυστηρά. Αυτό ισχύει και για δικτυακούς τόπους που προωθούν δραστηριότητες ή περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στα διαδικτυακά συστήματα της εταιρείας και/ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα στο διαδίκτυο. Σύνδεσμοι που αποτελούν μέσο σύνδεσης σε τέτοιου είδους υλικό απαγορεύονται επίσης, συμπεριλαμβανομένων – όχι περιοριστικά – δικτυακών τόπων πορνογραφικού περιεχομένου, πειρατικού λογισμικού και οποιουδήποτε υλικού με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή προστατευόμενο από εμπορικές συμφωνίες ή άλλου είδους κατοχύρωση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απαίτηση μπορεί να απορρέει από τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει και διατηρεί το δικαίωμα συνεργασίας με νομικές υπηρεσίες, κρατικούς ή διεθνείς φορείς ή άλλους οργανισμούς ή αρχές προκειμένου να συνδράμει στην έρευνα πιθανών εγκλημάτων ή καταχρήσεων.

Πρόκληση τραύματος σε ανήλικους: Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία με σκοπό την πρόκληση ή απόπειρα πρόκλησης τραυμάτων σε ανήλικους καθοιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης – όχι περιοριστικά – της παιδικής πορνογραφίας.
Απειλές: Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία με σκοπό τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού το οποίο αποτελεί έμμεση ή άμεση απειλή για την ανθρώπινη ζωή ή ενθαρρύνει τη βία, βιαιοπραγείς πράξεις καθώς και πρόκληση βλαβών και καταστροφών σε άτομα ή περιουσιακά στοιχεία.

Παρενόχληση: Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία με σκοπό τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού το οποίο δύναται να προκαλέσει παρενόχληση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδας ατόμων.

Απατηλές δραστηριότητες: Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία για τη δημιουργία προσφορών για αγορά ή πώληση διαφόρων προϊόντων, αγαθών ή υπηρεσιών με απώτερο σκοπό την εξαπάτηση και την παράνομη κερδοσκοπία.

Πλαστογραφία και πλαστοπροσωπία: Η προσθήκη, αφαίρεση ή τροποποίηση των επικεφαλίδων δικτυακών πακέτων (network headers) με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση απαγορεύεται. Κάθε απόπειρα εμφάνισης ή απομίμησης οποιουδήποτε προσώπου ως κάποιο άλλο με τη χρήση πλαστών επικεφαλίδων ή άλλων μέσων ταυτοποίησης απαγορεύεται.

Αποστολή ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία με σκοπό την αποστολή μεμονωμένων ή μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με σεξουαλικό, διαφημιστικό ή ενημερωτικό περιεχόμενο (spam mail, junk mail), οι παραλήπτες των οποίων ουδέποτε αποδέχτηκαν ή ζήτησαν να λαμβάνουν τέτοιου είδους υλικό απαγορεύεται αυστηρά. Παραβιάσεις αυτού του τύπου θα έχουν ως συνέπεια την ακύρωση του εκάστοτε υπεύθυνου λογαριασμού και άμεσο τερματισμό της παροχής υπηρεσίας.

Πλαστογράφηση μηνύματος: Η παραποίηση και/ή πλαστογράφηση οποιασδήποτε επικεφαλίδας μηνύματος ηλεκτρονικής μετάδοσης συμπεριλαμβανομένων – όχι περιοριστικά – μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ομάδων νέων (newsgroups), άμεσων μηνυμάτων (instant messaging), εν μέρει ή εν συνόλω, που δημιουργείται ή μεταδίδεται μέσω οποιασδήποτε διαδικτυακής υπηρεσίας της I Xelixis.Net συνιστά άμεση παραβίαση της παρούσας πολιτικής αποδεκτής χρήσης.

Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση: Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία με σκοπό την πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε λογαριασμούς άλλων, την καταπάτηση ή απόπειρα καταπάτησης μέτρων ασφάλειας της Xelixis.Net ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή οργανισμού ή τηλεπικοινωνιακού συστήματος, ανεξάρτητα από το εάν η επίθεση αυτή έχει ως συνέπεια απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, απαγορεύεται ρητά.

Καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων: Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία με σκοπό τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού ή περιεχομένου που παραβιάζει οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, εμπορικό σήμα ή τίτλο, κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας ή άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένων – όχι περιοριστικά – της μη εξουσιοδοτημένης αντιγραφής υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, ψηφιοποίησης και διανομής φωτογραφιών από περιοδικά, βιβλία και άλλες πηγές που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τη μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή και διανομή ή μετάδοση λογισμικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία με σκοπό τη συλλογή ή απόπειρα συλλογής προσωπικών στοιχείων ή απόρρητων δεδομένων άλλων φυσικών προσώπων χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους.

Διάρρηξη δικτύου και επιθετική δραστηριότητα: Κάθε δραστηριότητα η οποία διεξάγεται μέσω της χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία και η οποία επηρεάζει την δυνατότητα άλλων να κάνουν χρήση των ίδιων ή άλλων διαδικτυακών υπηρεσιών. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι μονομερείς ή κατανεμημένες δικτυακές επιθέσεις εναντίον μεμονωμένων χρηστών ή δικτυακών τόπων, ευρύτερα γνωστές ως “DOS” ή “Denial Of Service” attacks. Η πρόκληση παρεμβολών ή η παρεμπόδιση σε διαδικτυακούς χρήστες, τόπους, συστήματα και δικτυακό εξοπλισμό απαγορεύεται αυστηρά. Όλοι οι πελάτες της Xelixis.Net καθώς και γενικά οι διαδικτυακοί χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό την ασφάλεια των δικτύων και των υπολογιστικών συστημάτων τους, και να μην επιτρέπουν σε τρίτα μέρη να αποκτούν πρόσβαση σε αυτά και να τα χρησιμοποιούν για παράνομες ή ανάρμοστες πράξεις. Η Xelixis.Net δεν είναι διατεθειμένη να ανεχτεί απόπειρες πελατών της να προσπελάσουν λογαριασμούς άλλων ή να διασπάσουν τα συστήματα ασφάλειας του διαδικτυακού της εξοπλισμού, ανεξάρτητα από το εάν αυτές έχουν ως συνέπεια απώλεια ή καταστροφή δεδομένων.

Διανομή επικίνδυνου λογισμικού: Η σκόπιμη διανομή επικίνδυνου λογισμικού το οποίο αποσκοπεί στην πρόκληση καταστροφών ή παρενοχλήσεων σε διαδικτυακούς χρήστες, δεδομένα ή υπολογιστικά συστήματα απαγορεύεται. Παραπτώματα που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία μπορούν να επιφέρουν ακύρωση λογαριασμού και/ή άμεσο τερματισμό της παροχής υπηρεσίας.

Υπευθυνότητα για λογαριασμό άλλων: Οι χρήστες η συνδρομητές της εταιρείας θα είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι για κάθε δραστηριότητα που διεξάγεται από άλλους μέσω λογαριασμών ή στοιχείων πρόσβασης των πρώτων που παραβιάζει τους όρους της παρούσας πολιτικής αποδεκτής χρήσης. Οι χρήστες ή συνδρομητές θα πρέπει να μεριμνούν για την διαφύλαξη των στοιχείων πρόσβασης και όλων των πληροφοριών που τους γνωστοποιούνται προκειμένου να κάνουν χρήση των υπηρεσιών που τους παρέχει η εταιρεία.

Παραβίαση χρήσης λογαριασμών φιλοξενίας δικτυακών τόπων: Απαγορεύεται αυστηρά η φιλοξενία πορνογραφικού ή ακατάλληλου για ανηλίκους περιεχομένου, ή περιεχομένου που προωθεί τη βία, καθώς και σύνδεσμοι (links) σε άλλους τόπους που φιλοξενούν τέτοιου είδους περιεχόμενο, σε όλους τους λογαριασμούς φιλοξενίας δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων που εξυπηρετούνται από τον διαδικτυακό εξοπλισμό της Xelixis.Net. Οποιοσδήποτε λογαριασμός βρεθεί να φιλοξενεί τέτοιου είδους περιεχόμενο θα υπόκειται σε άμεσο τερματισμό της παροχής υπηρεσίας φιλοξενίας χωρίς δυνατότητα αποζημίωσης.

 

1.4. Επιβολή Πολιτικής

 

Οι χρήστες ή συνδρομητές της εταιρείας είναι υπεύθυνοι για κάθε χρήση ή κατάχρηση του λογαριασμού τους ή των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτούς μέσω συνδρομής ή άλλης σύμβασης, από τρίτους, ακόμα και αν πρόκειται για φιλικά τους πρόσωπα ή μέλη του στενού ή ευρύτερου οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο προφύλαξης για να διασφαλίσουν ότι δεν θα αποκτήσουν άλλοι πρόσβαση στις υπηρεσίες και τους λογαριασμούς τους.

Κωδικοί και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία πρόσβασης σε λογαριασμούς ή υπηρεσίες της εταιρείας θα πρέπει να κρατούνται μυστικοί και να μην αποκαλύπτονται σε άλλους ή να διανέμονται χωρίς ασφάλεια και να διαμοιράζονται. Οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να είναι ισχυροί και να έχουν δημιουργηθεί με τρόπο που αποτρέπει τον προσδιορισμό τους με εύκολο τρόπο. Ειδικότερα, θα πρέπει να δημιουργούνται με συνδυασμό τριών (3) τουλάχιστον διαφορετικών ειδών χαρακτήρων (αριθμοί, γράμματα, ειδικοί χαρακτήρες). Επίσης οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ελάχιστο μήκος 8 χαρακτήρων, και να μην ακολουθούνται συγκεκριμένα υποδείγματα κατά τη δημιουργία τους. Τέλος θα πρέπει να γίνεται αλλαγή τους τουλάχιστον κάθε 12 μήνες.

Απαγορεύεται αυστηρά κάθε απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε λογαριασμούς ή υπηρεσίες που αφορούν άλλους, καθώς και κάθε προσπάθεια εκμετάλλευσης πιθανών κενών ασφάλειας των συστημάτων της εταιρείας με σκοπό την πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων χρηστών ή πελατών, ή τη διατάραξη με οποιονδήποτε τρόπο της ομαλής λειτουργίας των διαδικτυακών συστημάτων και υπηρεσιών της εταιρείας.

H εταιρεία είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί πλήρως και να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια σε έρευνες που αφορούν παραβιάσεις συστημάτων ή ασφάλειας δικτύων και γενικά ανάρμοστων και παρανόμων δραστηριοτήτων που μπορεί να προέρχονται, μεταδίδονται, αναμεταδίδονται ή χρησιμοποιούν ως ενδιάμεσο μέσο ή τρόπο προώθησης συστήματα, εξυπηρετητές (servers) ή οποιοδήποτε διαδικτυακό εξοπλισμό που ανήκει στην κατοχή και/ή δικαιοδοσία της Xelixis.Net, συμπεριλαμβανομένης και συνεργασίας με νομικές ή αστυνομικές υπηρεσίες για την διαλεύκανση και εξιχνίαση ύποπτων ή εγκληματικών δραστηριοτήτων ή παραβάσεων της ισχύουσας εθνικής ή διεθνούς νομοθεσίας.

Η εταιρεία καλεί οποιονδήποτε, στην αντίληψη του οποίου υποπέσει οποιοδήποτε γεγονός, πράξη ή δραστηριότητα που παραβιάζει τους όρους της παρούσας Πολιτικής, να προβεί σε σχετική ενημέρωση του τμήματος ασφάλειας της εταιρείας, είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω διευθύνσεις:
• support@xelixis.net
Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας υπάρχουν και στο δικτυακό της τόπο, στην διεύθυνση: http://xelixis.net/επικοινωνία
Κατά την ενημέρωση είναι σκόπιμη, εάν αυτό είναι εφικτό, η διάθεση των παρακάτω πληροφοριών:
• Ημερομηνία και ώρα της ισχυριζόμενης παράβασης
• Στοιχεία ή ενδείξεις της ισχυριζόμενης παράβασης
Η εταιρεία δύναται να λάβει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα προκειμένου να ανταποκριθεί σε διαμαρτυρίες ή καταγγελίες που αφορούν παραβίαση της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης:
• Έκδοση γραπτών ή προφορικών επιπλήξεων ή προειδοποιήσεων
• Προσωρινή αναστολή λειτουργίας λογαριασμού ή παροχής υπηρεσίας
• Διακοπή λειτουργίας λογαριασμού ή παροχής υπηρεσίας
• Επιβολή οικονομικού προστίμου που θα αντιστοιχεί σε κόστη διαχείρισης και/ή τέλη ενεργοποίησης λογαριασμού ή παροχής υπηρεσίας
• Προσφυγή στη δικαιοσύνη για προστασία από παράνομες ενέργειες και/ή διεκδίκηση αποζημίωσης
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνείται, ακυρώνει, τερματίζει ή αναστέλλει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας της κατά την κρίση της.